Camper huren met overzichtelijke huurvoorwaarden


Huur/voorwaarden overeenkomst 1Camper4u

De ondergetekenden:
1. Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
“hierna te noemen “de verhuurder” en

2. Naam: .................................................................
Adres: .....................................................................
Postcode: ..................................... Woonplaats: ..........................................
Paspoortnr. .....................................
Rijbewijsnr. .....................................
“hierna te noemen “de huurder”.

Huurperiode: d.d. ….-….-…….. na 16.00 uur t/m d.d. ….-….-…….. voor 11.00 uur.
Km stand camper ……………
Merk: …………………… Kenteken: …………………
Tel. tijdens de reis …….

In aanmerking nemende dat:
- de verhuurder eigenaar is van de hierna omschreven en te kennen geeft deze te willen verhuren;
- de huurder van de hierboven omschreven camper van de verhuurder wil huren voor de eerder overeengekomen huur- en borgsom.
- eventueel breng- en haalservice tussen Utrecht en woonplaats huurder v.v.
- de verhuurder alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het onderhoud van de camper;
- de huurder en de verhuurder de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
1. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen.
·a. tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
·b. in goede staat en compleet met inventaris en accessoires zoals beschreven;
·c. met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes;
·d. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.
·e tot drie weken 300 km per dag, vanaf 3 weken, km vrij, iedere km meer, € 0,20.
I. 2. Verplichtingen Huurder
De huurder is verplicht:
a. de verschuldigde huur, borg -resp. brengservice te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.
b. De camper zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen
c. De instructies van de verhuurder op te volgen
d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren
e. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde bestuurder(s) de camper bestuurt, een ieder 3 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B en 23 jaar of ouder is.
f. Huurder en inzittende zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten voor de gehele huur periode.
3. Annulering
a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- Tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.
- Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
- Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.
- Tot aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.
c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
4. Tekortkoming
a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van een dergelijk bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele betaalde huur - en borgsom geheel resp. gedeeltelijk.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op
vergoeding door de huurder van:
1. € 250,- euro huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat binnenkomt.
2. Vergoeding van de door de verhuurder geleden materiele vermogen schade.
d. Overschrijding van de vooraf overeengekomen in de huursom begrepen kilometers i.v.t. zal een afrekening tot gevolg hebben conform de genoemde kilometerprijs.
e. Indien de overschrijding meer dan 1000 kilometer zal zijn ,dient de huurder dit vooraf kenbaar te maken, en te betalen.
5. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, reparatie banden, leges, boetes, enz,.komen in zijn geheel voor rekening van de huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c. Ten alle tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten leidt niet automatisch tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten.
d. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota's, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota's en of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota's geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
6. Schade
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslag, beschadiging binnen/buiten, inventaris accessoires en toehoren van de camper, treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder.
b. Het eigen risico bedraagt € 1000,- per schade/gebeurtenis en wordt verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan alle schade aan de camper.
c. Indien de huurder niet in overleg treedt (email, telefonisch) met de verhuurder en enige schade bij aflevering of daarna wordt geconstateerd, wordt het volle eigen risico in rekening gebracht ongeacht de werkelijke kosten. Dit omdat de verhuurder niet meer in staat is eventuele schades op tijd te repareren wegens gebrek aan onderdelen en of vakmensen en daardoor de volgende huurders financieel schadeloos moet stellen.
d. Zijn er (verborgen) schades, die bij afname niet zijn vermeld, neem dan binnen 24 uur contact op met de verhuurder, dit kan per mail,(met leesbevestiging) of SMS met bijbehorende foto’s.
7. Definitief
De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling conform de factuur en de boekingsbevestiging. Ook dient de huurder verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van de verhuurder en daarvan een exemplaar per email te hebben ontvangen.
8.Betalingen
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden factuur.
De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden
a. Binnen 1 week na boeking 30% van het op de factuur vermelde bedrag + eventuele verzekering.
b. Het restant van de huursom, uiterlijk zes weken voor de aanvang van de huurperiode.
c. Twee weken v.v. dient de borgsom van € 1000,- in het bezit van de verhuurder te zijn, indien niet verzekerd.
d .De verhuurder dient op de in de factuur genoemde data over de betaling te kunnen beschikken.
e. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke - of buitengerechtelijke kosten evenals de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder De verhuurder behoudt te allen tijde het recht om dan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en conform artikel 1 van de gedeponeerde voorwaarden de afwikkeling te doen plaats vinden.
f. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen zes weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking.
g. De verhuurder zal bij terugkomst en bij geen schade of openstaande boetes de borgsom via de bank terugstorten.
h. Mochten er nadien nog openstaande boetes binnenkomen dan worden deze meteen aan de verhuurder voldaan.
9. Algemeen
a. Afwijkingen van het huurcontract en de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen.
b. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder en de verhuurder worden overeengekomen.
c. Het door de huurder ingevulde boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het huurcontract voorwaarden.
Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
10. Schoonmaak
a. De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd.:
- buitenzijde schoon
- binnenzijde schoon
- volle brandstoftank
- lege vuilwatertank
- lege toilettank
- schone koelkast
- schone toiletruimte
b. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten:
- vuilwatertank niet leeggemaakt € 20,-
- Toilettank niet leeggemaakt € 40,-
- Buitenzijde niet gereinigd € 60,-
- Toiletruimte binnen niet gereinigd € 35,-
- Binnenzijde niet gereinigd € 60,-
- Gaskomfoor/spoelbak niet gereinigd € 15,-
- Koelkast niet gereinigd € 20,-
- Bekleding niet gereinigd € 70,-
Tevens zal te allen tijde € 25,- handelingskosten in rekening worden gebracht. Bovenstaande kosten kunnen cumuleren.
ER MAG IN DE CAMPER NIET WORDEN GEROOKT!
HUISDIEREN MOGEN ALLEEN IN DE GARAGE!
Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500 in rekening gebracht, en verrekend met de borgsom.
c. De verhuurder heeft na inname de tijd verborgen schades of onberekende inventaris /accessoires te signaleren. De verhuurder zal dit zo snel mogelijk aan de huurder kenbaar maken. Het argument, u heeft het niet gezien, dus heb ik het niet gedaan, vindt bij ons geen gehoor.

d. Indien bij/na inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen de vervangingskosten in rekening worden gebracht. e. Indien bij/na inname blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of kilometer overschrijding zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen.
f. Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, zodat wij actie kunnen ondernemen om de nadelen voor de volgende huurder te beperken (zie 6 c).
11. Verzekeringen
a. De verhuurder zal via Assurantiekantoor Pruim een eigen risico en annuleringsverzekering afsluiten
namens de huurder, indien de huurder dit wenst en kenbaar maakt op het boekingsformulier.
b. De huurder gaat ermee akkoord dat eventuele uitbetalingen rechtstreeks op de bankrekening van de verhuurder worden gestort in ruil voor het niet betalen van de borg of eigen risico.
c. Mocht de verzekering van het eigen risico of de annuleringsverzekering om welke reden dan ook niet uitbetalen bij een claim, dan is de huurder alsnog aansprakelijk voor de gemaakte kosten en moet hij het eigen risico tot € 1000,- per gebeurtenis en de eventuele annuleringskosten
terstond voldoen.

Deze huur / voorwaarden staat op onze website en worden bij boekingsaanvraag per email in PDF formaat aan de huurder toegestuurd.
U gaat akkoord met deze voorwaarden als u een boeking via internet maakt.

Ondergetekende

Plaats, ...................... Datum ………………. Verhuurder, ......................Huurder ,


Bij de overdracht neemt de verhuurder twee exemplaren mee ter ondertekening.